Articles

Development of an In Situ Hybridization Method for Detection of Akabane Virus

Nihat Toplu, Tuba Çiğdem Oğuzoğlu, Ayşe Nur Akkoç
Abstract 147 | HTML Downloads 64 PDF Downloads 236 | DOI https://doi.org/10.14440/jbm.2024.413

Page e99010011

Validation of 12 Rapid Antigen Tests for the Detection of SARS-CoV-2

Minghang Yu, Yang Xiong, Pu Liang, Danying Chen, Yuting Zhang, Huan Liu, Yuanyuan Zhang, Xuesen Zhao, Ronghua Jin, Xi Wang
Abstract 115 | HTML Downloads 52 PDF Downloads 47 | DOI https://doi.org/10.14440/jbm.2024.409

Page e99010009

Reviews

Diagnosis of Alzheimer's disease: Towards accuracy and accessibility

Yan Mu, Ke-Xin Chang, Yu-Feng Chen, Ke Yan, Chun-Xiang Wang, Qian Hua
Abstract 132 | HTML Downloads 36 PDF Downloads 197 | DOI https://doi.org/10.14440/jbm.2024.412

Page e99010010